Publication

ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ

 • 11 ⵍⴰⵢⵢⵓ 2017

  ⵏ ⵜⵡⵏⵖⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

  ⵓⵙⵎⵉⴳⵍ ⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵢ ⴰⴽⵙⵡⴰⵜ , ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ

 • 24 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2016

  ⴰⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵍⵉⵎⴰⵏⵉⵜ

  ⴰⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵍⵉⵎⴰⵏⵉⵜ ⴳ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵙⴳⵎⴰⵏ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ

 • 24 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2016

  ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜⵉⵏ

  ⴰⵔ ⵜⵙⵡⵓⵔⵉ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵉⵍⵎⵎⵓⴷⵏ ⴷ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⴱⵔⵉⴷⵉⵏ ⵜⵉⴱⵉⴷⴰⴳⵓⵊⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵜⵔⴰⵔⵜⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜⵉⵏ

 • 5 ⵋⵟⵓⴱⵕ 2015

  ⵉⵎⵥ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ

  ⴰⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵢⵎⵎⴰⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ 27 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2015 ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴷ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ

ⵢⴰⵣⴻⵍⵔⴰⵏ

ⵔⴰⴷ ⵙⵉⵡⵍⵎⵜ ⵢⵔⵉⴳⵀ

ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ - 14 ⵋⵟⵓⴱⵕ 2015 ⴰⴱⴰⵡⴱⴰⵡ

ⵜⵓⵛⴰ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴰⵜⵉⴳ ⵉ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵜⵙⵙⴰⵖⵓⵍ ⵜⵜ ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ. ⴰⵢⴰ ⴷ ⵉⵎⵓⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵜⵉⵏ.. ⵣⵓⵏⴷ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵊⴷⵉⵔ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2001, ⴷ ⵉⵙⵓⵜⵓⵔⵏ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵉⴽⴰⴱⴰⵕⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ, ⴷ ⵓⵣⴱⵓⵔⵣ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵓⵏⵍⵍⵉ ⴳⴳⵓⵜⵏⵉⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵣⵓⴳⴳⵣ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ, ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ, ⵏⵏⴰ ⴳ ⵢⴰⵎⵓ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴷ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵙⵎⵏⵉⴷⵏ.

ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵉⵙⵍⴳⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵙⵓⵎⴰⵔ ⵏ ⵜⵡⵏⴳⵉⵎⵉⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴼⵍⵍⴰⵙⵏ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵎⵙⴳⴷⴰⵍ ⴰⴳⵯⵏⵙ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ, ⵢⵉⵍⵉ ⴰⵡⴷ ⵓⵎⵙⴳⴷⴰⵍ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ. ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ 1 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2014, ⵉⵙⵓⵎⵔ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴷ ⵉⵙⴱⵔⵔⴽ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵙⴳⴷⴰⵍ ⵅⴼ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ, ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⵉⵙⴼⵔⴽ ⵅⴼ ⵉⵙ ⵉⵍⴰⵇ ⴰⴷ ⴷ ⴼⴼⵖⵏ ⵉⵙⵍⴳⵏⵏ ⵉⵟⵟⴼⵏ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ

ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⴷ ⵜⵎⵙⴽⴰⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⴳ ⵓⵎⵏⴰⴹ ⴰⴷ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ, ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵉⵙⵙⵓⵎⵓⵏ, ⴷ ⵓⵎⵙⴳⴷⴰⵍ ⴷ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵉⵜⵜⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵟⵟⴰⴼⵉⵏ ⵥⵉⵍⵏⵉⵏ ⵙ ⵉⵚⴽⵉ ⵏ.

ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ 
ⵜⵉⵎⵏⴹⴰⵡⵉⵏ, ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ, ⴰⵙⵙ ⵏ 4 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2014, ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵅⴼ ⵜⵙⵓⵎⴰⵔ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵉⵙⵍⴳⴰⵏⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵣⵓⴳⴳⵣ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵙⵇⵇⴰⵢⵎⵓⵜ ⴰⴷ, ⴰⴷ ⵉⵔⵕⵥⵎ ⴰⵙⴰⵢⵙ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⵅⴼ ⵉⴼⴳⴳⴰⴳⵏ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⵙⵏⵉⵍⵙⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵓⵎⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⵍⴳⵏⵏ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵏ ⴷ ⵓⵏⴰⵎⴽ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⵙⴽⵛⵎ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⴷ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴷ ⵜⵓⴼⵔⵉⵏⵜ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵓⵏⵍⵍⵉ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴷ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ.


​​​​​ⴰⵎⵔⵏⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ - ⵉⵎⵉⵏⵔⵡⴰⵃ - ⵔⴱⴰⴹ ⵜⴱⴰⴹ ⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ   ​  ​​ⵙⴽⴰⴼ -Siège central-Bab Rouah​- Contactez-nous -Téléphone : 0537687219 Fax​ : 0537771874